• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

Budownictwo Energooszczędne i Pasywne

1. Badania termowizyjne oraz badania szczelności budynku

Pracownia dysponuje własną kamerą termowizyjną Fluke TiR (numer seryjny TiR-09110230) umożliwiającej rejestrację obrazów termowizyjnych (termogramów) w postaci cyfrowej.

Specyfikacja urządzenia

Pole widzenia  23° x 17°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)  2,5 mRad
Minimalna odległość pomiaru  Obiektyw termowizyjny: 15 cm (6 cali)
Obiektyw światła widzialnego: 46 cm (18 cali)
Regulacja ostrości  Ręcznie
Częstotliwość odświeżania obrazu  Częstotliwość odświeżania 9 Hz
Rodzaj detektora  Niechłodzona matryca mikrobolometryczna pracująca        w płaszczyźnie ogniskowej, 160 X 120
Typ obiektywu podczerwieni  20 mm F = obiektyw 0,8
Czułość termiczna (NETD)  ≤ 0,09°C przy 30°C (90 mK)
Zakres widma podczerwieni  od 7,5 μm do 14 μm
Kamera pracująca w paśmie światła widzialnego  Rozdzielczość 640 x 480

Pomiary termowizyjne wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy dotyczące warunków i zasad wykonywania badań termowizyjnych wyszczególnione w PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Umożliwiamy sprawdzenie lokalizacji:

 Aby uzyskać oczekiwany stopień szczelności powietrznej należy zadbać o jak najwłaściwsze skonfigurowanie przegród budowlanych już w fazie projektowej, a następnie – co jest jeszcze bardziej istotne – o odpowiednią jakość ich wykonania.

„Blower Door Test” jest bezinwazyjnym pomiarem przepuszczalności powietrznej budynków metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora. Procedury przeprowadzania testu oraz opracowanie wyników są wykonywane w oparciu o wytyczne normy PN-EN:13829.
Głównym elementem urządzenia Blower Door jest wentylator osadzany w aluminiowej, regulowanej ramie z plandeką, który umieszcza się w miejscu okna lub drzwi zewnętrznych (jak na załączonych zdjęciach). W skład zestawu pomiarowego wchodzą ponadto: urządzenie wielofunkcyjne do pomiaru różnicy ciśnień, zestaw rurek oraz komputer. W trakcie badania pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym wytwarzana jest różnica ciśnienia przez wentylator wyposażony w zestaw czujników, które umożliwiają wyznaczenie ilości powietrza przepływającego przez budynek w jednostce czasu. Wyniki pomiaru poddawane są później dalszej obróbce w specjalnym programie, gdzie odczytywana jest wartość współczynnika krotności wymiany powietrza n50.

Jesteśmy w stanie zapewnić powyższe badanie szczelności poprzez stałą współpracę z wykwalifikowanymi firmami.

Dysponując urządzeniami „Blower Door” są one w stanie wykonać na zlecenie:

Wg Polskiej Normy rozróżnia się dwa rodzaje pomiarów:

Przygotowanie budynku polega na zaślepieniu bądź zamknięciu (w zależności od metody pomiaru) wszystkich otworów technologicznych łączących budynek ze środowiskiem zewnętrznym, mający wpływ na wymianę powietrza między tymi środowiskami (otwory kominowe, wentylacyjne, przewody wodno-kanalizacyjne itp.). Wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna powinny być zamknięte. Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być otwarte. Czas przygotowania obiektu do badania zależy od jego kubatury, skomplikowania instalacji i skomplikowania bryły budynku.
Sam pomiar przebiega w sposób automatyczny (przy małych budynkach) sterowany przez komputer, na którym na bieżąco wyświetlane są wyniki w postaci wykresu. Pomiar wykonuje się zarówno dla nadciśnienia jak i podciśnienia a wyniki tych pomiarów uśrednia się. Na efekt końcowy pomiaru składają się dwie rzeczy:

W pierwszym przypadku inwestor dostaje do ręki protokół pomiarowy lub certyfikat (opcjonalnie), z którego jasno wynika jaki jest poziom szczelności jego budynku. Ocena wyników pomiaru należy do inwestora, jednak do ich interpretacji przydatne są przepisy, które obowiązują od 2009 roku i określają wymaganą wartość współczynnika n50 w zależności od rodzaju wentylacji:

 W drugim przypadku inwestorowi wskazywane są miejsca przecieków powietrza przez powłokę budynku, które są przyczyną potencjalnych ubytków ciepła, miejsc powstawania zimnych stref, przewiewów, zawilgoceń oraz ognisk rozwoju grzybów. Wykrycie tych miejsc na odpowiednim etapie budowy daje możliwość ich poprawy i wyeliminowania niekorzystnych skutków ich wstępowania.

 

2. Budownictwo niskoenergetyczne NF15, NF40, PHPP (certyfikacja PHI)

Od 2013 roku działa program NFOŚiGW „Dopłaty do domów energooszczędnych”. Jesteśmy w stanie zaprojektować dla Państwa domy, które spełniają wymogi dotyczące dofinansowania budowy domu energooszczędnego.

Wysokość dopłat jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) oraz od spełnienia innych wymagań dotyczących m.in.: sprawności instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla domów jednorodzinnych kwota dofinansowania wynosi:

Warunki dofinansowania:

 Zgodność projektu domu z wytycznymi NFOŚiGW:

 Zgodność wybudowanego domu z wymogami NFOŚiGW:

Uwaga: W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15 dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Co należy wziąć pod uwagę, decydując się na budowę domu z dopłata NFOŚiGW:

Szczegóły programu: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne

 Certyfikacja budynku pasywnego wg Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI)
Aby osiągnąć najwyższy poziom doskonałości budynku pasywnego, należy na każdym etapie jego realizacji przeprowadzać rzetelną kontrolę jakości. Przede wszystkim istotne jest zweryfikowanie projektu przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (PIBP) i wykonanie prób szczelności powietrznej budynku przez osoby posiadające autoryzację PIBP. Potwierdzeniem pomyślnego rezultatu obu działań jest świadectwo jakości energetycznej nadawane przez PIBP, który współpracuje z działającym od 1991 roku w Niemczech Passivhaus Institut Darmstadt.

Poniżej przedstawiamy kryteria domu pasywnego, opracowane przez dr. Wolfganga Feista w Instytucie Domu Pasywnego w Darmstadt.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną
do ogrzania budynku
  ≤15 kWh/m2·rok
 Szczelność budynku na przenikanie powietrza n50   ≤0,6 l/h
Roczne zużycie energii pierwotnej
do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu
  ≤120 kWh/ m2·rok
Obciążenie grzewcze   ≤10 W/m2
Częstotliwość przegrzania powierzchni latem   ≤10%
Sprawność wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła   ≥75%
Średni współczynnik przenikania ciepła przegród    ≤0,15 W/m2·K
Średni współczynnik przenikania ciepła okien   ≤0,8 W/m2·K
Wartość przenikania energii całkowitej przez przeszklenia   ≥55%
Brak mostków termicznych   Ψ ≤ 0,01 W/m·K

Proces certyfikacji domu pasywnego przebiega w kilku etapach.

Pierwszym z nich jest weryfikacja projektu architektonicznego. Całą dokumentację projektową wraz z wnioskiem składa się do organu upoważnionego do przeprowadzania certyfikacji domów pasywnych (w Polsce jest to Polski Instytut Budownictwa Pasywnego). Weryfikacja projektu trwa średnio 14 dni. Jeśli projekt jest zgodny z wymaganiami Instytutu, można przystąpić do budowy domu. Jeśli nie, należy projekt poprawić i ponownie zgłosić do weryfikacji.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie testu szczelności powietrznej budynku w stanie surowym zamkniętym. Badanie szczelności przeprowadza się metodą ciśnieniową, w oparciu o normę PN-EN 13829 (tzw. Blower Door Test). Po przygotowaniu budynku do badania, polegającym na zaślepieniu bądź zamknięciu wszystkich otworów technologicznych łączących budynek ze środowiskiem zewnętrznym, wewnątrz budynku wytwarzane jest podciśnienie 50 Pa, co odpowiada sile wiatru działającego na zewnętrzną powłokę budynku w skali 4-5. W trakcie badania urządzenie Blower Door dokonuje ciągłego pomiaru ilości odprowadzanego powietrza, ustalany jest precyzyjnie współczynnik n50, i przeprowadzana jest detekcja i lokalizacja punktów nieszczelności. Średni czas badania to 4-5 godzin. Po wykonaniu badania opracowany jest raport techniczny, wskazujący poziom szczelności badanego budynku i ewentualne miejsca przecieków powietrza.

Wskazane jest przeprowadzenie dwóch prób szczelności budynku: jednej w stanie surowym zamkniętym i jednej dla wykończonego budynku. Po uzyskaniu potwierdzenia spełniania norm szczelności dla budynku pasywnego, ponownie przesyłamy komplet dokumentów projektowych do Instytucji Certyfikującej (projekt budowlany, szkice połączeń termicznej powłoki budynku, schematy instalacji wentylacyjne, grzewczo-sanitarnej i elektrycznej) wraz z wynikami testów szczelności, dokumentacją prac budowlanych potwierdzoną przez Kierownika budowy i dokumentacją fotograficzną budynku.

Po zrealizowaniu budynku i pozytywnym przeprowadzeniu prób obliczeniowych i prób szczelności, wystawiony zostaje Certyfikat Domu Pasywnego.

Ważne: certyfikaty wydawane są dla każdego domu indywidualnie. Fakt, iż dany producent deklaruje posiadanie Certyfikatu Domu Pasywnego wydanego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, nie oznacza, że wszystkie domy oferowane przez tego producenta objęte są certyfikatem.

Więcej informacji na stronie Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego   www.pibp.pl/


3. Audyty energetyczne oraz analizy finansowe

Audyt energetyczny 

to ekspertyza techniczno-ekonomiczna, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to zespół działań ograniczających marnotrawienie energii w budynku.

Audyt energetyczny wskazuje optymalne przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Optymalizacja dotyczy kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny zawiera analizę wariantów termomodernizacyjnych, polegających na docieplaniu ścian i dachów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, zainstalowaniu zaworów termostatycznych, zastosowaniu automatyki pogodowej, modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowaniu wentylacji mechanicznej, itp. Analizowane są też możliwości zmniejszenia kosztów pozyskania energii poprzez zmianę źródła lub nośnika energii. Rozpatrywana jest również zmiana źródła energii na źródło odnawialne (pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Audyt energetyczny może stanowić podstawę do uzyskania wsparcia finansowego. Dostępnymi źródłami finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych są:

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest audyt energetyczny lub audyt remontowy modernizowanego budynku.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, którzy wcześniej uzyskali audyt energetyczny, następujących obiektów:

Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, a więc: osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia nie przysługuje jednostkom i zakładom budżetowym.

Premia termomodernizacyjna 

stanowi do 20% zaciągniętego kredytu, przy czym nie może być większa niż 16% poniesionych kosztów termomodernizacji oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Premia remontowa 

może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania przed 14.08.1961 roku. O przyznanie premii mogą się starać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych. Wysokość tej premii stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Innym źródłem finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych może być Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Szczegóły dotyczące konkursów NFOŚiGW można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl, zaś informacje na temat udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW znajdują się na ich stronach internetowych.4. Projekty termomodernizacji

 Poprawienie charakterystyki cieplnej

Na Państwa zlecenie wykonamy opracowanie projektowe termomodernizacji budynku tak, aby z jednej strony poprawić jego charakterystykę cieplną, zaś z drugiej, by przystosować budynek do obecnie obowiązujących wymagań prawa budowlanego w zakresie izolacyjności.

Nasz rzeczoznawca nie tylko wdroży do projektu termomodernizacji Twojego domu wszystkie niezbędne rozwiązania, tak by były zgodne z przepisami. Jednocześnie, przedstawi Ci do wyboru różne warianty techniczne podniesienia parametrów cieplnych Twojego budynku, które również mieszczą się w obowiązujących normach prawnych.

ZANIM WYKONAMY PROJEKT TERMOMODERNIZACJI TWOJEGO DOMU…

 


 

5. Świadectwa i projektowane charakterystyki energetyczne

 

Projektowana charakterystyka energetyczna, nazywana również pre-świadectwem, stanowi część składową każdego projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna wykonana zgodnie z wymogami NFOŚiGW jest niezbędna w przypadku ubiegania się o dotację w programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych (link do podpunktu z 2. budownictwo niskoenergetyczne NF15, NF40, PHPP (certyfikacja PHI)
Zgodnie z rozporządzeniem określającym szczegółowy zakres projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu musi być opracowana dokładnie tak samo, jak wyznaczane jest świadectwo energetyczne budynku istniejącego.

Główna różnica między świadectwem charakterystyki energetycznej a pre-świadectwem polega na tym, że certyfikat energetyczny sporządza się dla budynku istniejącego, natomiast projektowaną charakterystykę energetyczną – dla budynku projektowanego. Inna ważna różnica to brak prawnie usankcjonowanej formy projektowanej charakterystyki energetycznej.

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać informacje na temat właściwości cieplnych przegród zewnętrznych oraz sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych.

W projektowanej charakterystyce energetycznej powinny znaleźć się również dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Przepisy te stanowią, że budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

Można uznać, że projektowany budynek spełnia te wymagania, jeżeli zachodzi jeden z dwóch przypadków:

Profesjonalnie wykonana projektowana charakterystyka energetyczna budynku może przynieść szereg korzyści.

Przede wszystkim pozwala zidentyfikować te elementy budynku, które mogłyby być źródłem nadmiernego zużycia energii. Ponieważ analiza prowadzona jest na etapie projektowania, stwarza to możliwość wprowadzenia takich zmian w projekcie, które w przyszłości przyniosą wymierne oszczędności.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że budynek posiadający dobrą projektowaną charakterystykę energetyczną, powinien mieć również świadectwo energetyczne wykazujące niskie zapotrzebowanie energii.

Nasza firma sporządza również analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych.

Analiza cieplno-wilgotnościowa zawiera sprawdzenie dwóch warunków związanych ze zjawiskiem transportu wilgoci w przegrodach budowlanych.

Pierwszy z nich dotyczy ryzyka występowania na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej kondensacji pary wodnej, umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych.

Drugi warunek odnosi się do niebezpieczeństwa występowania narastającego w kolejnych latach zawilgocenia we wnętrzu przegrody zewnętrznej, spowodowanego kondensacją pary wodnej. Kondensacja taka jest dopuszczalna zimą, o ile budowa przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu latem i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów, z których jest ona zbudowana.

Wykonujemy również profesjonalne analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia energii w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Analizy takie powinny być przygotowane dla projektowanych budynków o powierzchni przekraczającej 1000 mkw

 

Każde świadectwo energetyczne budynku lub lokalu, które wydajemy po 9.03.2015 jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Od 3 października 2014 roku świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).

Świadectwo energetyczne 

jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy.

Nowe przepisy zapewniają egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku lub jego części.

Świadectwo energetyczne określa jakość energetyczną budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne, obowiązujące w naszym kraju od roku 2009, definiują poziom zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną za pomocą wskaźnika EP przedstawionego na suwaku energetycznym.

Znowelizowane przepisy dotyczące świadectw energetycznych miały wprowadzić klasy energetyczne budynków (świadectwo energetyczne – projekt). Klasa energetyczna A miała oznaczać obiekt najbardziej energooszczędny, z kolei klasa energetyczna G – budynek najbardziej energochłonny (klasy energetyczne budynków). Jednak ostateczna wersja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków pozostawia suwak energetyczny, przy całkowitej rezygnacji z klas energetycznych.

Nadal najważniejszym parametrem określającym jakość energetyczną budynku jest wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Świadectwo energetyczne zawiera również informację na temat granicznej wartości współczynnika EP. Istotne jest, że tylko budynek nowy musi mieć wskaźnik EP mniejszy od wartości maksymalnej wynikającej z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.

Na pierwszej stronie świadectwa podana jest również wartość jednostkowego rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i końcową, a także jednostkowa emisja dwutlenku węgla oraz procentowy udział odnawialnych źródeł energii pokrywających roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową. (świadectwo energetyczne).

Poniżej suwaka energetycznego znajduje się informacja na temat ilości zużywanego w ciągu roku nośnika energii z podziałem na poszczególne systemy techniczne budynku, odniesiona do mkw powierzchni budynku.

Ustawa o świadectwach energetycznych obliguje władze publiczne do umieszczenia w widocznym miejscu świadectwa energetycznego budynku o powierzchni powyżej 250 mkw.

Wzorcowa rola instytucji publicznych w zakresie efektywności energetycznej wymaga, aby po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Świadectwa sporządzone zgodnie z poprzednimi przepisami nie tracą ważności. Certyfikat energetyczny staje się nieważny po upływie 10 lat po jego wystawieniu oraz w przypadku stwierdzenia w nim oczywistych błędów.6. Modelowanie mostków termicznych

 

W specjalistycznym programie do symulacji numerycznych, modelujemy wszystkie nietypowe mostki cieplne. Każdy detal zaprojektowany przez architekta może być sprawdzony pod kątem energetycznym. Możemy policzyć strumienie przepływającego ciepła oraz rozkład temperatury w poszczególnych warstwach przegrody budowlanej. Sprawdzimy temperatury na powierzchni ściany oraz zagrożenie wykroplenia się wilgoci. Usługa ta jest niezwykle istotna dla detali architektonicznych budownictwa energooszczędnego.

WYKONUJEMY ODPŁATNIE OBLICZENIA POJEDYNCZYCH MOSTKÓW DLA BIUR I KLIENTÓW Z ZEWNĄTRZ. JEŻELI MACIE PROBLEM Z MOSTKAMI TO SŁUŻYMY POMOCĄ. Obliczanie, czy numeryczne wyznaczanie mostków termicznych jest wymagane w procedurze programu z NFOŚiGW.

 


 

7. Standardy LEED, BREEAM (w trakcie realizacji)


LEED  to  system  wielokryterialnej oceny budynków, stworzony w Stanach Zjednoczonych przez organizację U.S. Green Building Council. Podobnie  jak  BREEAM,  koncentruje  się  on  na  obiektach  efektywnie wykorzystujących  wodę  i  energię.  Promuje budynki przyjazne środowisku, zapewniające najwyższy komfort użytkowania.

LEED jest doskonale rozpoznawaną marką w branży nieruchomości na całym świecie. System daje możliwość wykonania oficjalnej precertyfikacji już na etapie koncepcji architektonicznej. Otrzymany dokument może być bardzo pomocny w procesie poszukiwania najemców.

BREEAM to wielokryterialny system oceny jakości budynków, będący obecnie standardem w branży nieruchomości w Europie i na świecie. BREEAM bierze pod uwagę wiele cech budynku takich jak efektywność energetyczna, materiały i konstrukcja, eksploatacja i realizacja, gospodarka wodą i odpadami, jakość środowiska wewnętrznego, dostępność komunikacyjna.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez organizację BRE Global (Building Research Establishment) na podstawie raportu i materiałów przygotowanych przez licencjonowanego asesora. Jego zadaniem jest przeprowadzenie procesu oceny oraz współpraca z zespołem projektowym w celu uzyskania jak najwyższego wyniku.